Stadgar

§ 1 Ändamål

Föreningen är en sammanslutning fisk- och naturintresserade personer i Orrefors med omnejd, vilka ska verka för:

a) förbättrade möjligheter för fritidsfiske

b) ett gott kamratskap mellan föreningens medlemmar

c) hindrande av olagligt och olovligt fiske genom tillsyn, upplysningsverksamhet, försäljning av fiskekort etc

d) införande av lämpliga bestämmelser för fiskets utövande

e) inplantering och fiskodling, om så visar sig lämpligt

f) höjande av medlemmars intresse för och insikter i fisket och dess miljö genom anordnandet av föredrag, studie-resor etc.

§ 2 Medlemmar

Medlem är varje fiskeintresserad person vilken anmäler sig som medlem, betalar föreskrivna avgifter samt efterlever föreningens stadgar och föreskrifter. Medlemskap, som tecknats av man/hustru, berättigar till fiske jämväl för makan/maken samt familjens barn t o m 15 års ålder.

Den, som skadar föreningens syfte och anseende eller bryter mot någon av dess stadgar, kan genom enhälligt beslut av styrelsen uteslutas från medlemskap.

Medlem är skyldig att till styrelsen eller tillsyningsman omedelbart anmäla olovligt fiske ävensom överträdelse av för området gällande fiskestadgar eller andra bestämmelser rörande fiske och verksamhet.

§ 3 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av fem ordinarie ledmöter och tre suppleanter.

Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år och avgår växelvis två och tre vartannat år. Suppleanter väljs årligen.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Sistnämda två befattningar kan förenas.

Styrelsen sammanträder före ordinarie årsmöte och i övrigt när ordföranden så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig, när minst tre ledamöter är närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Det åligger styrelsen

att vid föreningens sammanträden framlägga förslag till för fiskets befrämjande nödiga åtgärder

att verkställa av föreningen fattade beslut

att föra förteckning av föreningens ledamöter

att ansvara för föreningens tillhörigheter

att utfärda kallelser till föreningens sammanträden

att sammanställa inkomna statistiska uppgifter

att föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden

att för varje räkenskapsår uppgöra och till föreningen avlämna förvaltningsredogörelse samt

att i övrigt på allt sätt verka för föreningens ändamål.

§ 4 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen under februari eller mars månad. Extra sammanträde skall efter beslut av föreningen eller styrelsen ållas, när omständigheterna så påkallar. I kallelsen skall om möjligt anges alla ärenden, som skall förekomma vid sammanträdet.

Vid föreningens ordinarie årsmöte skall förekomma:

a) Mötets öppnande

b) Godkännande av kallelsen

c) Val av mötesfunktionärer

d) Styrelsens årsberättelse

e) Revisorernas berättelse

f) Frågan om ansvarsfrihet

g) Val av styrelseledamöter och suppleanter

h) Val av två revisorer jämte suppleanter

i) Val av erforderliga befattningshavare och kommittéer (ss tillsynsmän, fiske- och utflyktskommitté)

j) Av styrelsen gjorda framställningar och i övrigt för behandling framlagda frågor

k) Beslut om eventuella arvoden och traktamenten

l) Bestämmande av årsavgift och avgift för fiskekort

m) Av föreningsmedlemmar till sammanträdet väckta frågor

Vill föreningsmedlem bringa någon fråga under överläggning vid årsmötet, skall han/hon därom inlämna skriftlig anmälan till styrelsen senast tio dagar före avsett sammanträde.

Vid alla sammanträden har närvarande medlemmar lika rösträtt. Frånvarande medlem kan rösta genom fullmakt, dock får medlem vid röstning icke använda sig av mer än en fullmakt.

Omröstning såväl vid val som beträffande andra frågor sker öppet om ej sluten omröstning begärs.

Alla beslut avgörs genom enkel majoritet, där ej annorlunda stadgas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, där lotten skiljer.

§ 5 Revisorer

Föreningens räkenskaper och förvaltning samt verksamhet i övrigt granskas årligen av vid det ordinarie årsmötet valda revisorer.

Över verkställd granskning skall revisorerna upprätta och till föreningens ordförande senast den 31 januari överlämna berättelse, vari meddelas om ansvarsfrihet tillstyrks eller avstyrks.

Kassaförvaltaren skall före den 15 januari för revisorena framlägga fullständigt bokslut över föreningens ställning vid räkenskapsårets slut.

§ 6 Fisketillsyn

Föreningen kan utse lämpligt antal fisketillsynsmän och för dessa utverka förordnande av länsstyrelsen, varigenom de erhåller det skydd, som enligt lag tillkommer tjänsteman.

Tillsynsman är skyldig att följa bestämmelser i Kunglig Majestäts instruktion för fisketillsynsmän av 1969-06-11 och de föreskrifter i övrigt, som föreningen utfärdar.

§ 7 Övriga bestämmelser

a) De fångstmetoder, som är tillåtna inom föreningens vatten, fastställs vid föreningsstämma.

b) Fångst av ädelfisk såsom regnbåge, öring och bäckröding, skall inrapporteras till styrelsen.

c) S k provfiske utförs av särskild kommité, vilken utses av föreningen eller av dess styrelse.

d) Fiskandet skall på uppmaning av tillsynsman uppvisa giltigt fiskekort, eventuell fångst samt använda redskap.

e) Permanenta båtar i föreningens vatten skall förses med hållbar namnbricka, utvisande ägarens namn och adress.

f) Största varsamhet skall iakttagas såväl inom vattenområdet som i omgivande terräng med tanke på rikt förekommande djur- och växtliv.

§ 8 Ändringar av stadgar samt upplösning

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall för att bli giltigt, fattas på två på varandra följande sammanträden, därav minst ett ordinarie.

Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt, fattas på två på varandra följande ordinarie sammanträden och vid det senare biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

Föreningens tillgångar skall vid dess upplösning överlämnas till Kalmar läns lantbruksnämnd för att användas till fiskets befrämjande i de vattendrag, som föreningen omfattar.

© 2024 Orrefors Fiskevårdsförening | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.